A- A A+
Aktywni - Efektywni

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 


 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłosić swoją kandydaturę

poprzez uproszczony formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem strony

 

Tymczasowo zapraszamy do rejestracji na stronie:

www.aktywniefektywni.info.pl

 

Po dokonaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą i udzielimy Ci wszelkich

szczegółowych informacji.


 


 

FORMALNE DOKONANIE ZGŁOSZENIA w formie papierowej

 

PROCEDURA REKRUTACJI

 

Etap I: Złożenie dokumentów rekrutacyjnych

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie są zobowiązane do wypełnienia i złożenia Dokumentów Rekrutacyjnych w formie papierowej dostępnych poniżej:

 1. Formularz Aplikacyjny (POBIERZ);
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (POBIERZ);
 3. W przypadku osób, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wyd. przez Wojewódzki/Powiatowy/Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub inny dokument równoważny potwierdzający stan zdrowia – zaświadczenie lekarskie;
 4. W przypadku osób, które są zarejestrowane jako osoby bezrobotne - zaświadczenie z urzędu pracy;
 5. W przypadku osób korzystających lub członka rodziny korzystającej ze świadczeń  pomocy   społecznej -  zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie  są zobowiązane do zapoznania się

z REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE   (POBIERZ REGULAMIN).

 

 

Dokumenty Rekrutacyjne w formie papierowej należy dostarczyć osobiście,e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub pocztą tradycyjną/kurierem do Biura Projektu mieszczącego się pod adresem:

 

Biuro Projektu

„Aktywni - FEKETYWNI”

Plac gen. Władysłwawa Sikorskiego 2, 31-115 Kraków

godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 10.00 - 16.00

tel. 12 626 01 50

 

Punkt rekrutacyjno-kosultacyjny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi mieści się przy ul. Cybulskiego 9, Kraków. Lokal wolny jest od barier architektonicznych i dostępny jest w godzinach 11.00 - 15.00.

Za datę zgłoszenia do Projektu uznaje się datę złożenia Formularza  Aplikacyjnego.

 

Po zakończeniu zbierania dokumentów rekrutacyjnych zostanie sporządzona wstępna  lista osób zakwalifikowanych do projektu dostępna na stronie internetowej i w Biurze Projektu. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie i/lub mailowo o terminie rozmowy rekrutacyjnej (II etap rekrutacji).

 

W rekrutacji preferowane będą:

 • kobiety – 2 pkt.
 • osoby korzystające z PO PŻ – 2 pkt.
 • osoby o niskich kwalifikacjach – wykształcenie max. średnie – 2 pkt.
 • osoby długotrwale bezrobotne – III profil pomocy – 2 pkt.
 • osoby zamieszkujące obszary rewitalizowane – 4 pkt.
 • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego – więcej niż jedna z przesłanek– 2 pkt.
 • osoby z niepełnosprawnościami:– w stopniu lekkim – 2 pkt.
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi , z niepełno sprawnościami intelektualnymi oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 4 pkt.

Preferencja polega na przyznaniu dodatkowych punktów w procesie rekrutacji.

 

Etap II: Rozmowa rekrutacyjna prowadzona przez psychologa oceniająca motywację do udziału w projekcie i profil psychologiczny.

Psycholog wydaje pisemną opinię.

O miejscu kandydata na ostatecznej liście rankingowej/rezerwowej decyduje pozytywna opinia psychologa z rozmowy rekrutacyjnej.

 

Etap III: Ostateczna lista rankingowa i lista rezerwowa

Po zakończeniu II etapu  rekrutacji zostanie sporządzone  ostateczne listy rankingowe osób zakwalifikowanych do Projektu i listy rezerwowe  zgodnie z punktami preferencyjnymi. Osoby z negatywną opinią psychologa nie znajdą się na liście osób zakwalifikowanych do projektu.  Uczestnicy projektu zostaną powiadomieni o wynikach rekrutacji telefonicznie lub mailowo. Lista dostępna na stronie internetowej projektu i biurze projektu.

Kobiety stanowić będą co najmniej 60% liczby uczestników oraz min. 10% będą stanowić osoby z niepełnosprawnościami.

Lista dostępna będzie na stronie internetowej i w Biurze Projektu.

Z osób, które spełniają wszystkie warunki formalne, ale nie zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie z braku miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie osób z listy podstawowej.

Etap rekrutacji kończy się w chwili podpisania z zakwalifikowanymi kandydatami deklaracji i umowy uczestnictwa w projekcie i od tego momentu stają  się oni Uczestnikami Projektu.